ร้านแว่นตา ศูนย์เลนส์ Progressive OPTIC INTANEER กรอบแว่นตา Original ของแท้ทุกตัว

H O M E

C E R T I F I C A T E

ก ร อ บ แ ว่ น ต า

ร า ค า เ ล น ส์ แ ว่ น ต า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

แ ผ น ที่ ร้ า น

Eyeglasses Measurement : วิธีวัดขนาด กรอบแว่นตา

วิธีวัดขนาด กรอบแว่นตา: Vogue 51-17-135 ความหมายอย่างไรครับ


Vogue 51-17-135 ความหมายอย่างไรครับ


51 คือขนาดของเลนส์ วัดจากขอบเลนส์ด้านขาแ่่ว่น-ดั้งจมูก = 51mm


17 คือขนาดของดั้งจมูก วัดจากขอบเลนส์ด้าน ดั้งจมูก = 17mm


135 คือขนาดของขาแว่นตา วัดจาก ข้อต่อของขาแว่น-ปลายขาแว่น = 135mm


128 คือขนาดของความกว้างของหน้าแว่นตา วัดจาก ด้านซ้าย-ด้านขวา = 128mm


27 คือขนาดความสูงของเลนส์ วัดจาก ด้านล่างเลนส์-ด้านบนเลนส์ = 27mm

Eyeware Measure