ร้านแว่นตา ศูนย์เลนส์ Progressive OPTIC INTANEER กรอบแว่นตา Original ของแท้ทุกตัว

H O M E

C E R T I F I C A T E

ก ร อ บ แ ว่ น ต า

ร า ค า เ ล น ส์ แ ว่ น ต า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

แ ผ น ที่ ร้ า น

ราคาเลนส์แว่นตา Essilor & SPECIFICATION

ราคาเลนส์แว่นตา HOYA & SPECIFICATION

สินค้าแนะนำเลนส์ของแท้ มีใบรับรองจากโรงงานเลนส์ครับ

Hoya 1.55 Bluecontrol 2,700 Pro 1,600B

Hoya 1.6 AS Bluecontrol 4,500 Pro 3,000B

Hoya 1.67 AS Bluecontrol 6,900 Pro 4,800B

TOKAI LENS JAPAN ราคาพิเศษนี้สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าจากเวปเท่านั้น

Price List